ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
29 Απριλίου 2015

Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR )

Ψηφίζω υπέρ της Έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην από 28/04/2015 ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ