ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
10 Μαρτίου 2015

Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ), γραπτώς.

Ψηφίζω υπέρ της Συμπληρωματικής Έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα διότι η εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων εμποδίων για την ορθή λειτουργία και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, χωρίς διακρίσεις μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών πληρωμών, είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ