Πλήρωση οργανικών θέσεων με στόχο την επαναλειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Λαμίας

marias_2


4 Νοεμβρίου 2016
E-008364-16

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, η δράση της Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Στην Ελλάδα, τα μνημόνια που επέβαλε η τρόικα μείωσαν δραστικά τις δαπάνες υγείας με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία σημαντικών Υπηρεσιών Υγείας.

Το Γ.Ν. Λαμίας είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Καθημερινά δέχεται περιστατικά που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης από τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Εύβοιας. Διαθέτει Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας και διενεργεί ετησίως 3 500 χειρουργικές επεμβάσεις.

Ωστόσο, ενώ οι οργανικές θέσεις Ειδικευμένων Αναισθησιολόγων είναι συνολικά οκτώ, στο νοσοκομείο υπηρετούν μόνο δύο μόνιμοι αναισθησιολόγοι, μία γιατρός αποσπασμένη από άλλο νοσοκομείο και ένας Επικουρικός Επιμελητής. Οι ελλείψεις αυτές καθιστούν ανέφικτη την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων και οδήγησαν τον Διοικητή του Γ.Ν. Λαμίας να ανακοινώσει την αναστολή της λειτουργίας του Χειρουργείου μέχρι νεωτέρας.

Ερωτάται η Επιτροπή, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να συνδράμει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, στην άμεση επαναλειτουργία του εν λόγω Χειρουργείου και στην πλήρωση των ως άνω κενών οργανικών θέσεων στο Γ.Ν. Λαμίας.

 

20 Δεκεμβρίου 2016
E-008364/2016

Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής


Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Συνεπώς, επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του πληθυσμού τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρόθεση του ελληνικού Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του πληθυσμού, αλλά και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος.

Η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της την ιδιαίτερη κατάσταση του γενικού νοσοκομείου Λαμίας και διαβεβαιώνει τον κ. βουλευτή ότι, όπως και στο παρελθόν, θα συνεχίσει να θέτει παρόμοια ζητήματα στις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο των αποστολών επιθεώρησης. Ωστόσο, η Επιτροπή, όπως εξήγησε στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις E-000029/2016, E-000248/2016, E-000171/2016, E-001016/2016, E-003119/2016 και E-004690/2016(2), έχει περιορισμένες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη στα κράτη μέλη.

(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E168:EL:HTML
(2) http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html