Διάθεση Κονδυλίων από την Ελλάδα για τους Ρομά

marias_2


31 Οκτωβρίου 2016
E-008246-16

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Σύμφωνα με την έκθεση 14/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ένταξη των Ρομά που προωθείται μέσω χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων της ΕΕ, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των κονδυλίων.

Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, ενώ αναφέρεται ρητά η ένταξη των Ρομά στον κανονισμό για τα ΕΔΕΤ, δεν αναφέρεται το ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης ούτε το χρηματικό ποσό που διατίθεται στις εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών.

Ωστόσο, οι ελεγκτές στις συστάσεις τους αναφέρουν ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίζουν σαφώς το ύψος της χρηματοδότησης που προορίζεται για τα προγράμματα που αφορούν τους Ρομά.

Παρότι δεν υπάα, υπολογίζεται ότι από τα 15,11 δις. ευρώ της κοινοτικής χρηματοδότησης που θα λάβει την περίοδο 2014-2020, περίπου ένα δισ. προορίζεται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Μέρος αυτού του ποσού μπορεί να χρηματοδοτήσει και δράσεις που αφορούν τους Ρομά.

Συνεπώς, ερωτάται η Επιτροπή, τι ύψος κονδυλίων πρόκειται τελικά να διαθέσει η Ελλάδα, κατά την περίοδο 2014-2020, για τους Ρομά;

 

11 Ιανουαρίου 2017
E-008246/2016


Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής


Όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, πάνω από 73 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην επενδυτική προτεραιότητα «κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά». Παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της επενδυτικής προτεραιότητας θα υλοποιηθούν μέσω των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλλει στον στόχο για προώθηση της κοινωνικής ένταξης και για καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων με επένδυση ύψους 238,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) δεν απαιτεί τον ακριβή προσδιορισμό των ειδικών ποσών για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Στους κανονισμούς για τα ΕΔΕΤ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων θεωρούνται οριζόντιες αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από όλα τα Ταμεία. Αυτό συμβάλλει στην προώθηση της ένταξης των Ρομά ως δικαιούχων των προγραμμάτων ενσωμάτωσης, ιδίως αυτών που αφορούν βασικούς θεματικούς τομείς για την ένταξη των Ρομά ή γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ο πληθυσμός των Ρομά έχει μεγάλη εκπροσώπηση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, ο ρόλος της ΕΕ είναι κυρίως υποστηρικτικός και συμπληρωματικός των εθνικών πολιτικών. Η ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών μέτρων πολιτικής βαρύνει το κράτος μέλος.