Πανελλαδική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και αύξηση του ποσού που καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο30 Σεπτεμβρίου 2016


E-007326-16

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Ήδη από το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει την ανάγκη για ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο θα καλύπτει το βασικό κόστος διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην οικονομική συνοχή των κρατών μελών της Ένωσης.

Όπως ανέφερε και η Επίτροπος, κ. Thyssen, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά αντίθετα να τα ενισχύσει.

Στην Ελλάδα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο αποκαλείται πλέον Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, για το διάστημα 14 Ιουλίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 θα εφαρμόζεται μόνο σε 30 Δήμους, τη στιγμή που οι άνεργοι στη χώρα τον Ιούνιο του 2016 έφτασαν τα 1 124 000 άτομα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές προκειμένου:1. το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να εφαρμοστεί άμεσα σε πανελλαδικό επίπεδο και
2. να αυξήσει το ύψος των προβλεπομένων κονδυλίων για την εν λόγω δράση και έτσι το καταβαλλόμενο ποσό ανά δικαιούχο να αυξηθεί σημαντικά.

 

16 Μαρτίου 2017
E-007326/2016


Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής


Η Επιτροπή στηρίζει τις ελληνικές αρχές στην εφαρμογή του νέου προγράμματος «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης», το οποίο αποτελεί «βασικό παραδοτέο» στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης για την Ελλάδα που υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Το εν λόγω καθολικό πρόγραμμα αντικαθιστά τα λεγόμενα μέτρα στήριξης του εισοδήματος για την αντιμετώπιση της «ανθρωπιστικής κρίσης» που θεσπίστηκαν το 2015(1).

Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά την κατάρτιση του προγράμματος, καθώς και κατά τον σχεδιασμό της εφαρμογής του. Ειδικότερα, έχουν αναπτυχθεί νέες υποδομές τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) και έχουν τεθεί σε ισχύ νέες διαδικασίες για τη χορήγηση της παροχής. Μια προοδευτική εφαρμογή σε δύο φάσεις, με την πρώτη φάση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 να περιλαμβάνει 30 δήμους, ήταν απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή διεξαγωγή της δοκιμής του νέου προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της πλήρους λειτουργίας, η οποία άρχισε τον Φεβρουάριο του 2017, σε όλους τους δήμους της χώρας.

Η θέσπιση καθολικού διχτυού κοινωνικής ασφάλειας με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια αποτελεί σημαντικό βήμα για την Ελλάδα και απαιτεί μια μη αμελητέα προσπάθεια όσον αφορά τη χρηματοδότησή του(2). Όσον αφορά την πιθανή αύξηση των παροχών του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι γενικοί δημοσιονομικοί στόχοι επί των οποίων συμφώνησε η Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ.

(1) Νόμος 4320/2015.
(2) Το συνολικό κόστος της ανάπτυξης του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης προβλέπεται να ανέλθει περίπου στο 0,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).